Niels Elkjær Krog

Faglig medmenneskelighed og relationskompetence.

Fagpersonens møde med borgeren med psykisk sygdom.

Kursusforløb for medarbejdere inden for socialpsykiatrien.

Kurset består af 5 moduler à 2 dage – med ca. 4 ugers intervaller mellem hvert modul.

Mellem modulerne arbejder kursisterne med at omsætte læringen i den daglige praksis.

“Recovery kan ikke planlægges. En recovery-proces optræder! Men processen kan faciliteres, og gode relationer er lige netop én af de faktorer, som kan fremme og måske betinge, at processen går i gang, hvis og når mulighederne foreligger hos patienten.”

(Psykiatrisk overlæge Lars Thorgaard: Relationsbehandling i psykiatrien, 2006)

Kursets opbygning og indhold:

Kurset vil præsentere og give uddybende viden og forståelse for de værdier, den teori og det menneskesyn, der ligger i begrebet relations-kompetence set i forhold til arbejdet med mennesker, der lider af en psykisk sygdom.

Relationskompetence stilles overfor og kommer til at gå hånd i hånd med tidligere forståelsesmåder for forholdet mellem mennesket med psykisk lidelse og den socialpsykiatriske medarbejder.

Der vil blive arbejdet relationelt med parallelproces, psykiske forsvar, overføring, modoverføring og konfliktforståelse. Begreberne vil blive bragt ind i en subjekt-subjekt forståelse. Viden om forholdet mellem relation og centralnervesystemets udvikling vil blive inddraget.

Kurset har fokus på at omsætte teori og erfaringer til konkrete medmenneskelige handlinger.

Der vil blive arbejdet med:

 • Menneskesyn, værdier og teori
 • Kontaktens betydning for relationsarbejdet. Hvad der skaber og hæmmer kontakt.
 • Relationelle kvaliteter og handlinger der fremmer selvfølelse, selvafgrænsning og vitalitet.
 • Dilemmaet mellem overlevelsesinstinkt og læringsinstinkt.
 • De eksistentielle konflikter imellem: Integritet og samarbejde, selvstændighed og afhængighed.
 • Dilemmaet mellem selvbestemmelse og omsorgssvigt.
 • Ligeværdige og anerkendende subjekt-subjekt relationer.
 • At søge meningen bag uforståelige symptomer og uforståelig adfærd og som medarbejder, at se sin egen rolle i borgerens uforståelige adfærd.
 • Tabs og sorgproblematikker i forhold til det at have en psykisk sygdom.
 • Den sårbare hjælper.
 • Traumatisering og sekundær traumatisering.
 • Selvafgrænsning, selvrefleksivitet, supervision og kollegial feedback.
 • Pårørende: Fokus på det at være barn, søskende, ægtefælle eller forældre til en person med psykisk sygdom og fokus på hvordan pårørende og andet netværk kan inddrages som en værdifuld del af et samarbejde.

Undervisningsform:

Undervisningen er praksisnær og vil veksle mellem oplæg, øvelser, situationsspil, gruppearbejde og drøftelser i plenum.

Vi vil i øvelsesarbejdet tage udgangspunkt i kursisternes egne praksis eksempler. Derfor er det afgørende vigtigt, at deltagerne medbringer konkrete eksempler fra deres egen hverdag på forskellige typer af relationer mellem dem og borgeren og mellem dem og borgerens netværk.

Hver enkelt kursist skal udarbejde en faglig og personlig målsætning for det samlede kursus og hvert modul afsluttes med den enkelte kursist overvejelser om, hvad hun/han vil øve sig i indtil næste modul.

 

RESPONS

”Der er flere af de beboere, som vi inden kurset havde store problemer med, som nu har det meget bedre. Det kan undre mig.”

– Forstander Torkil Skov, Botilbudet Lunden i Brøndby, ved evaluering af 8 dages kursus for 50 medarbejdere i 2009 og 2010.


48 socialpsykiatri- ansatte ved Socialpsykiatrisk Center i Holbæk har gennemgået 8 dages modulopdelt kursus i 2008 og 2009.

Centerchef Jan Adrian fortæller, at kurset har været rigtig brugbart i forhold til de ansattes samarbejde med borgeren og hjælpsomt i forhold til, som ansat, at finde sit faglige og fagpersonlige ståsted.

Socialpsykiatrisk Center har valgt at tilbyde yderligere 70 medarbejdere kurset i 2013.